• English
 • LiveChat
 • Instagram
 • Facebook

Misja Biblioteki

Biblioteka PL, jako biblioteka naukowa szkoły wyższej, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, centralnym ośrodkiem informacji naukowo-technicznej, współdziała ze środowiskiem Politechniki Lubelskiej w celu realizacji jej zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych na najwyższym poziomie.
Misją Biblioteki jest tworzenie odpowiedniego warsztatu badawczo-edukacyjnego stosownie do zmieniających się potrzeb studentów i kadry naukowo-dydaktycznej PL.
Biblioteka realizuje misję poprzez  gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, ich przechowywanie i ochronę  oraz zapewnienie dostępu do najnowszych krajowych i światowych źródeł informacji naukowej, zgodnie z dyscyplinami naukowymi i programem studiów Uczelni. Biblioteka prowadzi również działalność dydaktyczną, informacyjną i dokumentacyjną przy umiejętnym i pełnym wykorzystaniu możliwości technologicznych.
Misją Biblioteki jest także dbałość o ogólny rozwój kulturowy studentów, pomoc w kształtowaniu ich postaw etyczno-moralnych, a także wspieranie ich w procesie samokształcenia. 
 
KIERUNKI ROZWOJU BIBLIOTEKI PL
 
ANALIZA SWOT
 
Mocne strony
 1. Największa w regionie biblioteka naukowa z zakresu nauk technicznych.
 2. Centralne zlokalizowanie przestrzeni bibliotecznej na kampusie.
 3. Zbiory zgodne z profilem kształcenia i badań naukowych.
 4. Dobre wyposażenie w sprzęt komputerowy podłączony do Internetu.
 5. Dogodne dla użytkowników godziny pracy.
 6. Profesjonalnie przygotowana kadra pracowników.
 7. Profesjonalna strona internetowa Biblioteki.
 8. Użytkowanie zintegrowanego systemu bibliotecznego  obsługującego większość procesów bibliotecznych.
 9. Na bieżąco tworzona baza Bibliografia Publikacji Pracowników PL stanowiąca podstawę dokonywania parametryzacji oraz wszelkich ocen naukometrycznych w Uczelni.
 10. Biblioteka Cyfrowa z bieżącymi publikacjami pracowników naukowych PL
 11. Wydawnictwo Uczelniane w Bibliotece
 12. Udział w konsorcjach umożliwiających dostęp do czasopism pełnotekstowych.
 13. Udział w projektach krajowych – współtworzenie katalogu centralnego NUKAT i  bazy BAZTECH, serwisu BAZTOL
 14. Efektywna oferta szkoleniowa dla studentów i pracowników PL
 15. Dobra współpraca z władzami Uczelni.
 16. Dobra współpraca z bibliotekami akademickimi w Polsce.
Słabe strony
 1. Brak własnego budynku, spełniającego wymogi nowoczesnej biblioteki akademickiej.
 • -        brak sal do nauki indywidualnej i grupowej.
 • -        niedostateczna baza lokalowa niektórych bibliotek wydziałowych.
 • -        brak wydzielonych stref spędzania czasu przez studentów
 • -        za mało zbiorów w wolnym dostępie
 • -        brak urządzeń ułatwiających obsługę czytelnika (wrzutnie, bramki, czytniki, liczniki wejść, monitoring)
 1. Niedostateczna znajomość języków obcych wśród bibliotekarzy.
 2. Brak systemu motywacyjnego przy wynagradzaniu pracowników
 3. Brak planowej promocji usług  Biblioteki
Szanse
 1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 2. Rozwój technologii informatycznych i komputerowych systemów bibliotecznych.
 3. Wzrost środków budżetowych przeznaczonych na naukę.
 4. Wzrost rangi i konkurencyjności PL w regionie, Polsce i za granicą.
 5. Rozwój kształcenia obcokrajowców w PL.
 6. Pozytywny wizerunek biblioteki w środowisku Uczelni.
 7. Upowszechnienie modelu otwartych publikacji naukowych – open access.
 8. Rozwój ogólnopolskich konsorcjów bibliotek.
 9. Rozwój Narodowego Uniwersalnego Katalogu NUKAT i uruchomienie ogólnopolskiego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych
 10. Pozyskanie środków pomocowych i strukturalnych z Unii Europejskiej m.in.  na budowę i wyposażenie Biblioteki.

Zagrożenia

 1. Brak wystarczających środków budżetowych na finansowanie nauki.
 2. Niemożność uzyskania finansowania projektu budowy Biblioteki w oparciu o fundusze z Unii Europejskiej.
 3. Spadek liczby potencjalnych użytkowników Biblioteki powodowany malejącą liczbą studentów w PL
CELE
 
Misja będzie realizowana poprzez osiąganie następujących celów:
 
 1. Tworzenie zasobu bibliotecznego i dostępu do zasobów zgodnie z profilem Uczelni, potrzebami jej pracowników naukowych i studentów przy współpracy z kadrą dydaktyczną.
 2. Współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska naukowego i zawodowego poprzez zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zasobów, tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych.
 3. Dbałość o rozwój kadry Biblioteki i podnoszenie jej kwalifikacji zawodowych.
 4. Kreowanie wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim.
 5. Współpraca z bibliotekami Lublina i innymi bibliotekami naukowymi w celu doskonalenia obsługi użytkowników i tworzenia wspólnych źródeł informacji
 6. Starania na rzecz budowy nowej Biblioteki.
REALIZACJA WYZNACZONYCH CELÓW
 
CEL I. Tworzenie zasobu zgodnie z profilem Uczelni, potrzebami jej pracowników naukowych i studentów, przy współpracy z kadrą dydaktyczną:
 1. Aktualizowanie, we współpracy z nauczycielami akademickimi Uczelni, wykazów obowiązkowej i polecanej literatury.
 2. Tworzenie możliwości elektronicznego przekazywania do Biblioteki informacji o zalecanych nowych pozycjach, by możliwe było gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami środowiska.
 3. Badanie stopnia wykorzystania prenumerowanych czasopism polskich i zagranicznych w celu prowadzenia odpowiedniej polityki zakupów.
 4. Konieczność wydania przepisów obligujących przekazywanie do Biblioteki materiałów konferencyjnych w celu ich opracowania i włączenia do zbiorów.
 5. Zwiększanie środków na zakup czasopism i baz danych.
 6. Poszukiwanie dostawców książek i czasopism oferujących najkorzystniejsze warunki finansowe.
 7. Współpraca z Centrum Narodowego Uniwersalnego Katalogu NUKAT w zakresie współkatalogowania wydawnictw zwartych i ciągłych.
CEL II. Współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska naukowego i zawodowego przez zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zasobów, tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych:
 
 1. Rozwijanie strony internetowej Biblioteki jako bramy wiedzy i miejsca świadczenia zintegrowanych usług bibliotecznyc
 2. Opracowanie i wdrażanie najnowocześniejszych form komunikacji między Biblioteką a użytkownikami.
 3. Rozbudowa świadczonych usług bibliotecznych dostępnych poprzez witrynę internetową Biblioteki.
 4. Dostęp do  rozproszonych zasobów Biblioteki udostępnianych w formie elektronicznej (multiwyszukiwarka ).
 5. Prowadzenie polityki dotyczącej szkoleń użytkowników Biblioteki  oraz programu szkoleń bibliotecznych dla studentów przez Internet.
 6. Prowadzenie polityki wobec dostawców baz danych umożliwiającej poszerzanie dostępu do elektronicznych zasobów Biblioteki z komputerów domowych użytkowników.
 7. Organizowanie szkoleń w zakresie poszukiwania najnowszych informacji naukowych w bazach bibliograficznych oraz bazach czasopism dla pracowników naukowych
 8. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu przysposobienia bibliotecznego i informacji naukowej dla studentów.
 9. Prowadzenie badań ankietowych w celu monitorowania potrzeb czytelniczych i poprawy świadczonych usług.
CEL III. Dbałość o rozwój kadry Biblioteki i podnoszenie jej kwalifikacji zawodowych:
 1. Systematyczne szkolenia wewnętrzne dla pracowników Biblioteki.
 2. Zwiększanie udziału bibliotekarzy w kursach, szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
 3. Motywowanie bibliotekarzy do nauki języków obcych.
 4. Starania o dofinansowanie kursów językowych.
 5. Motywowanie bibliotekarzy do prac naukowych i publikowania.
 6. Prowadzenie polityki zatrudniania w Bibliotece osób z wyższym wykształceniem kierunkowym.
 7. Doskonalenie kadry świadczącej usługi w zakresie informacji naukowej na stanowiskach bezpośredniej obsługi użytkowników
 8. Zwiększenie wysokokwalifikowanej kadry bibliotekarzy dyplomowanych.
CEL IV. Kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim:
 1. Kompleksowe propagowanie usług Biblioteki
 2. Organizowanie imprez w ramach Festiwalu Nauki i Dni Otwartych.
 3. Przygotowywanie  wystaw tematycznych.
 4. Udział Biblioteki w inicjatywach środowiskowych Uczelni.
 5. Udział w parametryzacji, poprzez przygotowanie danych.
 6. Analizy naukometryczne na rzecz jednostek i indywidualnych pracowników naukowych
CEL V. Współpraca z bibliotekami Lublina i innymi bibliotekami naukowymi w celu doskonalenia obsługi użytkowników i tworzenia wspólnych źródeł informacji:
 1. Współpraca z Centrum Narodowego Uniwersalnego Katalogu NUKAT,
 2. Działalność w ramach "Porozumienia o współpracy bibliotek wdrażających i użytkujących VTLS/Virtua”.
 3. Współpraca przy projekcie Baza zawartości czasopism technicznych BazTech, BAZTOL
 4. Działalność w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych
CEL VI. Starania na rzecz budowy nowej Biblioteki.
 
W celu dostosowania do zmieniających się potrzeb środowiska akademickiego, należy dążyć do budowy nowego budynku. Umożliwi to łatwiejsze kształtowanie potrzeb informacyjnych, podniesie stopień  wykorzystania zasobu, usług i otworzy możliwość rozbudowy oferty Biblioteki

 

h.celoch, [21-11-2014, aktualizacja: 17-11-2015, 08:00]

KATALOG E-CZYTELNIA WYDAWNICTWO PL CZASOPISMA PL
BIBLIOTEKA
CYFROWA
OŚRODEK ANALIZ
BIBLIOMETRYCZNYCH
WYSTAWY
WIRTUALNE
PUBLIKACJE
PRACOWNIKÓW PL

Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Ciasteczka pozawiają utrzymać sesję Użytkownika komunikatora oraz umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk ilości odsłon oraz sposobu korzystania z zasobów. Dzięki nim możemy podnosić jakość serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia zmień ustawienia przeglądarki. Jeśli nie blokujesz ciasteczek wyrażasz tym samym zgodę na ich używanie i zapisywanie.
Więcej informacji na temat ciasteczek